Sponsorbeleid AV de Sprinter

Doelstelling

De sponsorcommissie heeft zich ten doel gesteld het genereren van gelden ten behoeve van AV de Sprinter. Met de gelden die bijeengebracht worden kan AV de Sprinter de kwaliteit aan haar leden blijven bieden die zij nodig achten om de sportbeoefening en alle randvoorwaarden die daarbij nodig zijn.

Visie

Het sponsorbeleid zal een werkwijze implementeren dat een invulling geeft aan de visie wat is opgesteld door AV de Sprinter.
Bij het opstellen van deze visie zijn de volgende argumenten van belang:

 1. AV de Sprinter heeft een plaatselijk (regionale) sociale uitstraling;
 2. Geen grootse media aandacht (zowel landelijk als lokaal);
 3. Een groot leden aantal;
 4. Veel leden met een potentieel interessant netwerk.

Dit levert een visie die gericht zal zijn op:

 1. Sponsoring is gunnen;
 2. Voor ieder wat wils;
 3. Werving is voor alle leden;
 4. Win-win situatie sponsoren en leden.

Organisatie

De structuur van sponsorcommissie en fondscommissies is als volgt opgesteld.

Sponsorcommissie

De sponsorcommissie bestaat uit een voorzitter, en een aantal leden, bij voorkeur uit de verschillende trainingsgroepen. De sponsorcommissie verzorgt het sponsorplan en is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Er zal een actuele administratie rond de sponsorcontracten worden gevoerd en dit zal in samenwerking met het bestuur voor naleving van contracten zorgdragen. Tijdens de jaarlijkse algemene leden vergadering (ALV) wordt een jaaroverzicht gepresenteerd.

 • Dick Metselaar (voorzitter)
 • Sandor Houweling (lid)
 • Jackny van Dieren (lid)
 • Geert Zanting (administratie)

Fondscommissies

De fondscommissies die ontstaan zijn het gevolg van ideeën om voor een bepaald doel een bepaalde soort van sponsoring te vinden. Voordat een idee kan leiden tot een nieuwe fondscommissie zal een idee uitgewerkt moeten zijn in een sponsorplan, waarbij een aantal vaste vragen beantwoord dienen te worden. A.d.h.v. deze uitwerking zal de sponsorcommissie (bijgestaan door het bestuur) een besluit nemen over bestaan van de fondscommissie. Ontbinding van een fondscommissie geschiedt op twee mogelijke manieren, te weten:

 • Via een vooraf aangegeven einddatum in het sponsorplan
 • Via bestuurlijk besluit

De sponsorplannen van de diverse fondscommissies zullen in aparte documenten beschreven worden. Binnen de kaders van het plan en de randvoorwaarden die de sponsorcommissie stelt is de fondscommissie vrij in handelen en zorgen zij zelfstandig voor de financiële huishouding.

De volgende fondscommissies zijn ingericht:

 1. Wedstrijden
 2. Kleding
 3. Borden
 4. Vrienden van AV de Sprinter

Werkwijze

De vereniging kent al sinds lange tijd diverse vormen van sponsoring die nog steeds zorgen voor de nodige financiële steun en waarbij ook gebleken is dat het geld oplevert aan de (lokale)onderneming. Doordat reclame-uitingen op en bij AV de Sprinter hebben een groot bereik vanwege de omvang van de vereniging. Een Sprinterlid zal immers in eerste instantie op zoek gaan naar een bedrijf dat zijn/haar club goedgezind is. De vormen van clubsponsoring die succesvol zijn gebleken, zullen natuurlijk blijven maar er zullen tevens nieuwe vormen nodig zijn om aan alle behoeften te kunnen voldoen.

Doelgroep

De motivatie voor bedrijven om tot sponsoring over te gaan kan grofweg in drie categorieën uiteen worden gezet, te weten:

 1. kopersdoelgroep;
 2. gevoelsmatige verbondenheid;
 3. sociaalmaatschappelijke verbondenheid.

Iedere categorie heeft zijn eigen benaderingswijze:

 • creëren / behouden bekendheid en loyaliteit;
 • emotionele argumenten;
 • gezondheid, jeugd.

De sponsorovereenkomst

Voor elke afspraak met een sponsor wordt een sponsorovereenkomst opgesteld. Wij streven er naar deze zo simpel mogelijk te houden. In de meest simpele vorm moet omschreven staan wat de prestatie en de tegenprestatie is, welk bedrag er mee gemoeid is, wat de looptijd van de afspraak is en wat de betaalmomenten zijn.

De afgesloten en ondertekende sponsorovereenkomsten worden gearchiveerd bij de penningmeester, die volgens het facturatieschema uit de overeenkomst jaarlijks de sponsoren factureert. De penningmeester houdt toezicht op de betalingen.

Wat biedt AV de Sprinter haar sponsoren?

Dat is een terechte vraag. Er zullen nog steeds sponsoren zijn die louter uit sociale betrokkenheid of specifieke clubbetrokkenheid sponsor zijn. In onze overtuiging wil een potentiële sponsor toch enig inzicht in wat het voor hem zelf betekent.
Onderstaand overzicht geeft een indicatie van wat wij als vereniging kunnen doen:

 1. Jaarlijks georganiseerde netwerkavond voor sponsoren;
 2. Kwartaalbericht via email;
 3. Jaarlijkse atletieksportdag voor medewerkers van sponsoren;
 4. Jaarlijks aan het einde van het seizoen een bedankje naar de sponsoren, bv. Blik met kniepertjes en bedankkaart met 2 startbewijzen voor een wedstrijd;
 5. Voor de sponsoren van de evenementen publiciteit via de media en rondom het evenement zelf;
 6. Uitnodiging 2 personen per sponsor tijdens de wedstrijden incl. 2 consumptiebonnen per persoon.

Aanmelding

Bent u enthousiast geworden na bovenstaande gelezen te hebben? Wordt dan sponsor van de gezelligste club van Meppel!
Stuur een e-mail naar: sponsor@avdesprinter.nl. dan maken we een afspraak om uw wensen en ideeën vorm te geven.

Deze bedrijven gingen u voor

Ledenvoordeel bij Triathlon World :

Directe kassakorting

De directe kassakorting wordt gelijk bij de kassa verrekend. Indien er gebruik wordt gemaakt van deze regeling dan ontvangt de atleet 15% korting op zijn of haar aankoop.
Korting wordt niet gehanteerd op producten in de sale en elektronica.

We zien u graag terug in onze winkel in Meppel.

Triathlon World
Blankenstein 631,
7943 PA Meppel